ความเป็นมาของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
          การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นการแข่งขันกีฬาของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งสำนักปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบัน คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ)ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่นิสิตนักศึกษาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นทุกปี โดยมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมและสมัครใจหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซึ่งสูจิบัตรกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ราชพฤกษ์เกมส์”(มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, 2549, หน้า 13-32) ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ดังนี้
          ก่อน พ.ศ. 2500 กีฬาที่แข่งขันระหว่างสถาบันอุดมศึกษามีไม่มากนัก เช่น กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล รักบี้ฟุตบอล เทนนิสและแบดมินตัน เป็นต้น และมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน 5 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร การแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัย ขณะนั้นยังไม่เรียกว่ากีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และไม่มีการรวมกีฬาหลายชนิดมาแข่งพร้อมกันอย่างในปัจจุบัน ต่อมา พ.ศ. 2513 มีการรวมเอากีฬาชนิดต่าง ๆ มาแข่งขันพร้อมกัน และจัดการแข่งขันภายในเวลา 1 สัปดาห์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
 
 ครั้งที่ 1  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 18 – 25 พฤศจิกายน 2513
         จัดการแข่งขัน 12 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 8 มหาวิทยาลัยการแข่งขันครั้งนั้น องค์การนักศึกษาร่วมกับชมรมกีฬาเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน งบประมาณได้จากการรวมทุนขององค์การนักศึกษา ส่วนระเบียบการแข่งขันใช้ของสมาคมกีฬาเป็นหลัก
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   เกษตรศาสตร์
52
37
25
114
     2.   ธรรมศาสตร์
26
16
18
60
     3.   จุฬาลงกรณ์
17
33
33
83
        ในปี พ.ศ. 2514 ไม่มีการแข่งขัน เนื่องจากปัญหาทางการเมือง และ เป็นปีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเริ่มก่อตั้ง และเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
 
ครั้งที่ 2  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ระหว่างวันที่ 9 – 7 ธันวาคม 2515
         จัดการแข่งขัน 15 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 12 มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่างข้อบังคับที่เรียกว่า ข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ.2515 และได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยขึ้น โดยมีศาสตราจารย์ปัจจัย บุนนาค เป็นประธาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรินทร์ ธานีรัตน์ เป็นเลขาธิการ มีผู้แทนจากสถาบันสมาชิกเป็นกรรมการการแข่งขันครั้งน ี้มีปัญหาเรื่องงบประมาณจัดการแข่งขัน คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าพบจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี เพื่อของบประมาณสนับสนุน
         การจัดการแข่งขันครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินสมทบจากรายได้ของกองสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 40,000 บาท และแนะนำให้คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยขึ้นตรงกับองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (การกีฬาแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน) เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณสมทบการจัดการแข่งขันให้เป็นประจำทุกปี ในปีนี้เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เริ่มเข้าร่วมการแข่งขัน
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   เกษตรศาสตร์
54
31
30
115
     2.  จุฬาลงกรณ์
28
40
27
95
     3.   วิทยาลัยวิชาการศึกษา
8
11
22
41
        ปี พ.ศ.2516 ไม่มีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เนื่องจากปัญหาทาง การเมือง แต่องค์การส่งเสริมกีฬามหาวิทยาลัยก็ได้ตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับสหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ.2515 ให้สอดคล้องกับข้อ บังคับสหพันธ์กีฬานานาชาติใช้ชื่อว่า คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2516 ใช้ชื่อย่อว่า ก.ก.ม.ท. (THE UNIVERSITY SPORTS BOARD OF THAILAND U.S.B.T.) โดยอยู่ภายใต้การส่งเสริมของรัฐบาล และขึ้นตรงต่อองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
 
ครั้งที่ 3  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2517 – 4 มกราคม 2518
        จัดการแข่งขัน 12 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 13 มหาวิทยาลัยการแข่งขันช่วงนี้อยู่ในระหว่างเทศกาลปีใหม่ มีวันหยุดหลายวัน ทำให้นักกีฬาไม่เสียการเรียนมากนัก
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   รามคำแหง
40
27
27
95
     2.   ศรีนครินทรวิโรฒ
24
20
12
56
     3.   จุฬาลงกรณ์
22
23
30
75
 
ครั้งที่ 4  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (วิทยาเขตพลศึกษา)  ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2518 – 4 มกราคม 2519
        จัดการแข่งขัน 13 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 11 มหาวิทยาลัย
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   รามคำแหง
49
32
19
100
     2.   ศรีนครินทรวิโรฒ
28
25
20
73
     3.   ธรรมศาสตร์
14
6
15
35
 
ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ  ระหว่างวันที่ 22 – 28 มกราคม 2519
         แข่งขัน 13 ชนิดกีฬา มหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 13 สถาบันเนื่องจากการจัดการ แข่งขัน ต้องใช้งบประมาณสูง คณะกรรมการการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จึงขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ 8 มหาวิทยาลัย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เริ่มเข้ามาจัดการแข่งขัน โดยเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบการแข่งขันแต่ละชนิด ในปีนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ขณะนั้นรวมเป็นสถาบันเดียวกัน) เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   รามคำแหง
42
41
24
107
     2.   ศรีนครินทรวิโรฒ
30
29
28
87
     3.   จุฬาลงกรณ์
21
18
23
62
   ปี 2520 ไม่มีการแข่งขัน
 
ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 252 1 – 6 มกราคม 2522
         จัดการแข่งขัน 18 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 13 มหาวิทยาลัย ไม่มี มหาวิทยาลัยใดรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) จึงขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 4 มหาวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพ ในปีนี้คณะกรรม การกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) ได้เพิ่มข้อบังคับ โดยกำหนดให้นักกีฬาแต่ละคนมีสิทธิ์เข้าแข่งขันชิงเหรียญทองได้ไม่เกิน 3 เหรียญ เพราะต้องการให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันได้มากขึ้น และได้เพิ่มการแข่งขันกีฬาจาก 13 ชนิดกีฬา เป็น 18 ชนิดกีฬา
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   รามคำแหง
45
48
20
113
     2.   ศรีนครินทรวิโรฒ
20
33
42
95
     3.   เกษตรศาสตร์
20
18
26
64
 
ครั้งที่ 7  มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ 5 แห่ง ระหว่างวันที่ 9 –16 ธันวาคม 2522
         จัดการแข่งขัน 19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 13 มหาวิทยาลัย
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   รามคำแหง
73
41
37
151
     2.   จุฬาลงกรณ์
27
27
32
86
     3.   ศรีนครินทรวิโรฒ
24
34
27
85
 
ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม –1 พฤศจิกายน 2523
         จัดการแข่งขัน 19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 13 มหาวิทยาลัย ในปีนี้คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) ได้กำหนดให้การจัดการแข่งขันอยู่ระหว่างช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม เพราะมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ปิดภาคการศึกษา ทำให้ลดปัญหาในเรื่องที่พักสำหรับเจ้าภาพที่ต้องจัดที่พักให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
         การแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขัน งบประมาณการเดินทาง เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา และเจ้าหน้าที่โดยใช้งบประมาณกิจกรรมนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   รามคำแหง
42
25
30
97
     2.   ศรีนครินทรวิโรฒ
35
29
24
88
     3.   เกษตรศาสตร์
24
30
39
93
 
ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ 5 แห่ง ระหว่างวันที่ 24 – 31 ตุลาคม 2524
         จัดการแข่งขัน 19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 13 มหาวิทยาลัย ไม่มี มหาวิทยาลัยใดรับเป็นเจ้าภาพ คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) จึงขอความร่วมมือให้ 5 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครรับเป็นเจ้าภาพ
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   รามคำแหง
66
32
36
134
     2.   เกษตรศาสตร์
29
30
19
78
     3.   ศรีนครินทรวิโรฒ
25
35
34
94
 
ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาเขตบางแสน) ระหว่างวันที่ 24 – 31 ตุลาคม 2525
         จัดการแข่งขัน 17 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 13 มหาวิทยาลัย
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   รามคำแหง
49
32
27
108
     2.  ศรีนครินทรวิโรฒ
25
26
26
77
     3.   เกษตรศาสตร์
19
20
35
74
 
ครั้งที่ 11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 24 – 31 ตุลาคม 2526
         จัดแข่งขัน 18 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 13 มหาวิทยาลัย การแข่งขันครั้งนี้คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) ได้กำหนดคุณสมบัติของนักกีฬาดังนี้
    1. สำหรับปริญญาตรี เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 5 ครั้ง
    2. สำหรับสูงกว่าปริญญาตรี เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

ใช้ตั้งแต่การแข่งขัน ครั้งที่ 9 (ปีการศึกษา 2524) เป็นต้นมา

 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   รามคำแหง
65
47
43
155
     2.  ศรีนครินทรวิโรฒ
39
41
27
107
     3.   เกษตรศาสตร์
16
21
30
67
 
ครั้งที่ 12  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 24 – 31 ตุลาคม 2527
        จัดการแข่งขัน 19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 13 มหาวิทยาลัย
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   รามคำแหง
55
31
36
122
     2.  ศรีนครินทรวิโรฒ
40
32
32
104
     3.   เกษตรศาสตร์
17
32
28
77
 
ครั้งที่ 13  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างวันที่ 3 –10 พฤศจิกายน 2528
         จัดการแข่งขัน 19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 26 มหาวิทยาลัยการแข่งขันครั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยครั้งใหญ่ โดยคณะกรรมการอำนวยการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มีนโยบายส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเข้าร่วมแข่งขันได้ และได้มีข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2538 โดยสถาบันอุดมศึกษา เอกชนต้องเสียค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
        การแข่งขันครั้งนี้ มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4,292 คน ซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่มีการแข่งขันมา
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   รามคำแหง
84
40
21
145
     2.  ศรีนครินทรวิโรฒ
25
25
35
85
     3.   เกษตรศาสตร์
19
30
25
74
 
ครั้งที่ 14  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2529 ี
        จัดการแข่งขัน 19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 27 มหาวิทยาลัยในปีนี้ คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) ได้มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และการดำเนินการให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพครั้งสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัตินักกีฬา และผลการศึกษา การแข่งขันครั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ได้แยกเป็น 3 มหาวิทยาลัย (พระนครเหนือ ธนบุรี และเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ริเริ่มโครงงานพัฒนากีฬาชาติขึ้น โดยรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาด้วยวิธีพิเศษเป็นมหาวิทยาลัยแรก และมีนักกีฬาในโครงการส่วนหนึ่งเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   รามคำแหง
38
26
27
91
     2.  ศรีนครินทรวิโรฒ
29
34
34
97
     3.   เกษตรศาสตร์
26
26
26
78
 
ครั้งที่ 15  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(วิทยาเขตบางแสน) ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม –1 พฤศจิกายน 2530
        จัดการแข่งขัน 24 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 31 มหาวิทยาลัยในปีนั้น คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) มีการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ มีประกาศตัดสิทธิ์นักกีฬาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬา และเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนตามกำหนด
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   รามคำแหง
43
26
27
96
     2.  จุฬาลงกรณ์
41
34
26
101
     3.   ศรีนครินทรวิโรฒ
19
26
29
74
 
ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 – 24 ตุลาคม 2531
       จัดการแข่งขัน 19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 34 มหาวิทยาลัย ในปีนั้นคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) ได้กำหนดให้นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ต้องมีผลการเรียนในปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต (จากเดิม 9 หน่วยกิต) การแข่งขันครั้งนี้ มีปัญหาในการจัดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น เกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬา จนทำให้ ก.ก.ม.ท. ต้องนำไปทบทวน เพื่อปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบใหม่อีกครั้ง
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   รามคำแหง
47
30
22
99
     2.  จุฬาลงกรณ์
42
26
20
88
     3.   เกษตรศาสตร์
14
20
20
54
 
ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2532
       การจัดการแข่งขัน 19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 33 มหาวิทยาลัย คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยเอกชนสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกได้เหมือนกับมหาวิทยาลัยของรัฐ จากมติดังกล่าวทำให้มีมหาวิทยาลัยสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะกีฬาประเภททีม ต้องมีการแข่งขันรอบคัดเลือก เพื่อให้เหลือทีมตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละชนิดกีฬา
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เหรียญทองเป็นอันดับ 1 ซึ่งแต่เดิมมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เป็นอันดับที่ 1 ถึง 14 ครั้ง
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   จุฬาลงกรณ์
43
37
29
109
     2.  เกษตรศาสตร์
28
27
25
80
     3.   รามคำแหง
24
29
25
78
 
ครั้งที่ 18  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างวันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2533
      จัดการแข่งขัน 20 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 36 มหาวิทยาลัยในปีนั้น มีมหาวิทยาลัยของรัฐ 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา (ซึ่งแยกออกจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สมัครเข้าแข่งขันเป็นครั้งแรก คณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬาในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้เริ่มนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในขั้นตอนการสมัครของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และมีนักกีฬาจำนวนมากที่สุดที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าแข่งขัน เนื่องจากคุณสมบัติและเอกสารไม่ครบ
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   จุฬาลงกรณ์
39
28
31
98
     2.   รามคำแหง
32
28
21
81
     3.   เกษตรศาสตร์
30
29
27
86
 
ครั้งที่ 19  มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 8 – 15 มกราคม 2535
       จัดการแข่งขัน 22 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 36 มหาวิทยาลัยมีการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟขึ้นเป็นครั้งแรกและได้มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตินักกีฬามวยสากลสมัครเล่น ให้มีคุณสมบัติเหมือนกับนักกีฬาอื่น ๆ คณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬา ในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้พิจารณารูปแบบจัดการแข่งขันใหม่และมีมติให้กีฬาประเภททีมลดจำนวนลงเหลือ 12 - 16 ทีม โดยจัดการแข่งขันแบบลีกหรือใช้แบบโซน ซึ่งจะเริ่มใช้ระบบนี้ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 และได้มีการทดลองจัดวอลเลย์บอลหญิงรอบคัดเลือก โดยคัดให้เหลือ 12 ทีม
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   จุฬาลงกรณ์
44
28
24
96
     2.   รามคำแหง
25
37
41
103
     3.   กรุงเทพฯ
24
9
19
52
 
         นักกีฬายอดเยี่ยม :
ชื่อ - นามสกุล
มหาวิทยาลัย
ชนิดกีฬา
     1.   น.ส.มธุรดา คุโณปการ
ธรรมศาสตร์
ว่ายน้ำ
     2.   นายศิริวัฒน์ แสงวิรุฬห์
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรีฑา
 
ครั้งที่ 20  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 8 – 15 มกราคม 2536
       จัดการแข่งขัน 22 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 36 มหาวิทยาลัยในปีนี้กีฬาประเภททีมได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬารอบคัดเลือกขึ้น เพื่อให้เหลือจำนวน 12 - 16 ทีม สำหรับวอลเลย์บอลหญิง จัดการแข่งขับรอบคัดเลือกต่างไปจากประเภทอื่น คือ คัดเอาทีมที่ได้คะแนน 12 ทีม ไปแข่งในรอบสุดท้าย และมีการลดนักกีฬายูโดให้เหลือรุ่นละ 1 คน เพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันระดับนานาชาติ
        เริ่มมีการจำกัดและปรับลดจำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขันในกีฬาหลายประเภท เช่น ยิงปืน หมากกระดาน แบดมินตัน เทนนิส บริดจ์ จากการที่มีการดำเนินงานดังกล่าวทำให้ลด จำนวนนักกีฬาจาก 5,636 คน ครั้งที่ 19 เหลือนักกีฬาที่แข่งในครั้งนี้ประมาณ 4,300 คน
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   เกษตรศาสตร์
44
25
32
101
     2.   จุฬาลงกรณ์
30
29
26
85
     3.   กรุงเทพฯ
16
12
17
45
 
         นักกีฬายอดเยี่ยม :
ชื่อ - นามสกุล
มหาวิทยาลัย
ชนิดกีฬา
     1.   FU JIE XIS
อัสสัมชัญ
ว่ายน้ำ
     2.   น.ส.สุนิสา อยู่เยาว์
จุฬาลงกรณ์
กรีฑา
    3.   นายยอดยศ วงศ์วานิช
เกษตรศาสตร์
ว่ายน้ำ
 
 
ครั้งที่ 21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 19 – 26 พฤศจิกายน 2536
       จัดการแข่งขัน 23 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 39 มหาวิทยาลัยในปีนั้น การจัดการแข่งขันกีฬายิงธนูขึ้นเป็นครั้งแรก และได้กำหนดคุณสมบัติของนักกีฬาที่ไม่ได้ใช้ สัญชาติไทย ให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในระเบียบการแข่งขันกีฬาชนิดนั้น ๆ และในปีนี้ได้มีปัญหาเกี่ยวกับนักกีฬาที่เรียนหลายสถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน และมีการเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมเข้าร่วมในการแข่งขันคนละ 20 บาท
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   เกษตรศาสตร์
37
25
37
99
     2.   จุฬาลงกรณ์
36
36
25
97
     3.   ศรีปทุม
16
9
5
30
 
 
ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2 – 9 ธันวาคม 2537
       จัดการแข่งขัน 23 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 37 มหาวิทยาลัยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เจ้าภาพได้จัดการแข่งขันไว้หลายแห่ง คือ วิทยาเขตรังสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การกีฬาแห่งประเทศไทย และสนามธูปเตมีย์ ทำให้ต้องใช้บุคลากรในการดำเนินการ โดยเฉพาะในส่วนของการรายงานผลจำนวนมาก มีการจำกัดจำนวนนักกีฬาแต่ละมหาวิทยาลัยที่จะส่งเข้าแข่งขัน เช่น กรีฑา กีฬาทางน้ำ
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   เกษตรศาสตร์
43
31
26
100
     2.   จุฬาลงกรณ์
37
33
39
109
     3.   กรุงเทพฯ
21
20
20
63
 
         นักกีฬายอดเยี่ยม :
ชื่อ - นามสกุล
มหาวิทยาลัย
ชนิดกีฬา
     1.   น.ส.สายพิณ ซื่อตรง
กรุงเทพ
กรีฑา
     2.   นายธรรพ์ ชื่นชมคุณ
เกษตรศาสตร์
ว่ายน้ำ
 
ครั้งที่ 23  สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 19 – 26 มกราคม 2539
      จัดการแข่งขัน 15 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 36 มหาวิทยาลัย โดยใช้สนาม 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่เป็นสนามแข่งขัน และการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เจ้าภาพมีปัญหาด้านการหางบประมาณสนับสนุน เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เพิ่งเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ จึงทำให้เจ้าภาพลดชนิดกีฬาลงเหลือ 15 ชนิด มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 3,798 คน และมีการปรับค่าธรรมเนียมเข้าร่วมการแข่งขัน จากคนละ 20 บาท เป็นคนละ 40 บาท
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   จุฬาลงกรณ์
32
20
32
84
     2.   กรุงเทพฯ
17
8
12
37
     3.   ธรรมศาสตร์
16
11
17
44
 
         นักกีฬายอดเยี่ยม :
ชื่อ - นามสกุล
มหาวิทยาลัย
ชนิดกีฬา
     1.   น.ส.แทมมารีน ธนสุกาญจน์
กรุงเทพ
เทนนิส
     2.   นายอัศวิน โอก้าด้า
เกษตรศาสตร์
ว่ายน้ำ
 
ครั้งที่ 24 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างวันที่ 14 – 21 มกราคม 2540
      จัดการแข่งขัน 21 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 42 มหาวิทยาลัย ในการ แข่งขันครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนเข้าร่วมการแข่งขัน 42 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุดตั้งแต่มีการจัดการแข่งขัน และมีการชิงชัย 172 เหรียญทอง
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.  จุฬาลงกรณ์
32
20
32
84
     2.   กรุงเทพฯ
17
8
12
37
     3.   ธรรมศาสตร์
16
11
17
44
 
         นักกีฬายอดเยี่ยม :
ชื่อ - นามสกุล
มหาวิทยาลัย
ชนิดกีฬา
     1.   น.ส.สุนิสา อยู่เยาว์
ศรีปทุม
กรีฑา
     2.   นายณัฐพล ชีวนะวานิชวุฒิ
จุฬาลงกรณ์
ว่ายน้ำ
 
ครั้งที่ 25 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างวันที่ 9–16 มกราคม 2541
      จัดการแข่งขัน 16 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 41 มหาวิทยาลัยการแข่งขันครั้งนี้ เจ้าภาพจัดพิธีเปิดและปิดการแข่งขันที่อาคารสระว่ายน้ำ และเริ่มมีการตรวจสารกระตุ้นเป็น ครั้งแรก ในการแข่งขันมีการชิงชัย 163 เหรียญทอง
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   จุฬาลงกรณ์
31
25
22
78
     2.   เกษตรศาสตร์
22
29
35
86
     3.   มหิดล
20
13
10
43
 
         นักกีฬายอดเยี่ยม :
ชื่อ - นามสกุล
มหาวิทยาลัย
ชนิดกีฬา
     1.   น.ส.กติญา เพชรไข่
ศรีนครินทรวิโรฒ
กรีฑา
     2.   นายศุภกิจ จินะใจ
เชียงใหม่
ฟุตบอล

นับเป็นครั้งแรกที่นักกีฬาประเภททีมได้รับการพิจารณาให้เป็นนักกีฬายอดเยี่ยม

 

มหาวิทยาลัยดีเด่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ครั้งที่ 26 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2542
      จัดการแข่งขัน 21 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 46 มหาวิทยาลัย การแข่งขันครั้งนี้ เจ้าภาพจัดสถานที่แข่งขันไว้หลายแห่ง เนื่องจากเป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย คือ ที่วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสนและสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ในระหว่าง การแข่งขันต้องมีการย้ายสนามแข่งขันกรีฑาจากวิทยาเขตกำแพงแสนไปยังสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากมีฝนตกหนักทำให้สภาพสนามเสียหายใช้ทำการแข่งขันได้
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   จุฬาลงกรณ์
26
23
19
68
     2.   เกษตรศาสตร์
25
26
39
90
     3.   ศรีปทุม
23
19
10
52
 
         นักกีฬายอดเยี่ยม :
ชื่อ - นามสกุล
มหาวิทยาลัย
ชนิดกีฬา
     1.   น.ส.ชลธร วรธำรง
อัสสัมชัญ
ว่ายน้ำ
     2.   นายศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ
มหิดล
ดาบสากล
 

มหาวิทยาลัยดีเด่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
ครั้งที่ 27 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ระหว่างวันที่ 4 – 10 ธันวาคม 2542์
     จัดการแข่งขัน 18 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 51 มหาวิทยาลัย การแข่งขันครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสมหามิ่งมงคลที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา มีมหาวิทยาลัยสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยณิวัฒนา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา วิทยาลัยคริสเตียน วิทยาลัยรัตนบัณฑิต และวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี มีการชิงชัยทั้งสิ้น 143 เหรียญทอง 143 เหรียญเงิน และ 206 เหรียญทองแดง
      ในการแข่งขันครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.)ได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่จะพัฒนารูปแบบกีฬามหาวิทยาลัยใหม่ไว้หลายประการ อาทิ ให้เจ้าภาพจัดการแข่งขันได้ไม่เกิน 18 ชนิดกีฬา จากหมวดกีฬาบังคับ กีฬาเลือกสากล กีฬาเลือกทั่วไป กีฬาไทยและกีฬาจากการเสนอของเจ้าภาพ ส่วนชนิดกีฬาที่เจ้าภาพไม่ได้จัด ให้มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบมหกรรม รวมทั้งมีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิด ให้มีความเป็นมาตรฐานสากลและเป็นปัจจุบันด้วย
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   จุฬาลงกรณ์
25
16
24
65
     2.   ศรีปทุม
23
14
19
56
     3.   เกษตรศาสตร์
22
23
19
64
 
 
ครั้งที่ 28 มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ระหว่างวันที่ 7 – 14 มกราคม 2544
      จัดการแข่งขัน 18 ชนิดกีฬา กีฬาสาธิต 1 ชนิดกีฬา การแข่งขันครั้งนี้ มีการชิงชัยทั้งสิ้น 186 เหรียญทอง 191 เหรียญเงิน 263 เหรียญ-ทองแดง
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.  ศรีปทุม
23
19
20
62
     2.   เกษตรศาสตร์
21
15
30
66
     3.   ธรรมศาสตร์
19
21
21
62
 
         นักกีฬายอดเยี่ยม :
ชื่อ - นามสกุล
มหาวิทยาลัย
ชนิดกีฬา
     1.   น.ส.ระวี อินพรอุดม
อัสสัมชัญ
ว่ายน้ำ
     2.   นายณภัทร ศรีวงษ์ชัย
มหิดล
กรีฑา
     3.   น.ส.สมบูรณ์ ผุยดี
ศรีนครินทรวิโรฒ
บาสเกตบอล
     4.   นายชูศักดิ์ สุวรรณา
เกษตรศาสตร์
ฟุตบอล
     5.   นายสาเรศ ลิ้มกังวาฬมงคล
กรุงเทพ
ดาบสากล
     6.   น.ส.จานุริน จันดาหอม
เกษตรศาสตร์
ยูโด
 
ครั้งที่ 29 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 9 – 16 ธันวาคม 2544
      จัดการแข่งขัน 25 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 58 มหาวิทยาลัย การแข่งขันครั้งนี้ มีการชิงชัยทั้งสิ้น 217 เหรียญทอง
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   เกษตรศาสตร์
32
23
35
90
     2.   ศรีปทุม
32
21
17
70
     3.   กรุงเทพฯ
26
17
34
77
 
         นักกีฬายอดเยี่ยม :
ชื่อ - นามสกุล
มหาวิทยาลัย
ชนิดกีฬา
     1.   นายบุญชู จันทร์เดชะ
เอเซียอาคเนย์
กรีฑา
     2.   น.ส.ชลธร วรธำรง
อัสสัมชัญ
ว่ายน้ำ
     3.   นายดัชกรณ์ ตันเจริญ
จุฬาลงกรณ์
ดาบไทบ
     4.   น.ส.นันทนา คำวงศ์
หอการค้าไทย
เทเบิลเทนนิส
     5.   นายธีระ สืบศิลป์
กรุงเทพ
ฟุตบอล
     6.   น.ส.ฐิติกานต์ พูลสุข
เกษตรศาสตร์
วอลเลย์บอล
 
ครั้งที่ 30 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระหว่างวันที่ 11 – 18 มกราคม 2545
       จัดการแข่งขัน 21 ชนิดกีฬา กีฬาสาธิต 1 ชนิดกีฬา คือ เรือพาย มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 58 มหาวิทยาลัย การแข่งขันครั้งนี้ มีการชิงชัยทั้งสิ้น 194 เหรียญทอง
 
ผลการแข่งขัน  5  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   ศรีปทุม
43
30
23
96
     2.   กรุงเทพฯ
27
17
40
84
     3.   เกษตรศาสตร์
26
21
20
67
     4.   ธรรมศาสตร์
21
24
28
73
     5.   รามคำแหง
11
2
11
24
 
         ถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภททีม ได้แก่
ชื่อ - นามสกุล
ชนิดกีฬา
     1.  ฟุตบอล
วิทยาลัยรัตนบัณฑิต
     2.   บาสเกตบอล หญิง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
     3.  บาสเกตบอล ชาย
มหาวิทยาลัยเกริก
     4.   วอลเลย์บอล หญิง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
     5.   วอลเลย์บอล ชาย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
     6.   รักบี้ฟุตบอล 7 คน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     7.   รักบี้ฟุตบอล 15 คน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     8.  เซปักตระกร้อ ทีมชุด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
     9.  ถ้วยรางวัลจ้าวเหรียญทอง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รวมทั้งสิ้น 43 เหรียญทอง 30 เหรียญเงิน 23 เหรียญทองแดง
 
ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 10 - 17 มกราคม 2547 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       จัดการแข่งขัน 22 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 61 มหาวิทยาลัย การแข่งขันครั้งนี้ มีการชิงชัยทั้งสิ้น 234 เหรียญทอง
 
ผลการแข่งขัน  5  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   กรุงเทพฯ
35
25
39
99
     2.    เชียงใหม่
34
22
41
97
     3.   ศรีปทุม
28
25
21
74
     4.    เกษตรศาสตร์
23
21
33
77
     5.   ธรรมศาสตร์
13
16
27
56
 
         นักกีฬาดีเด่น :
ชื่อ - นามสกุล
มหาวิทยาลัย
ชนิดกีฬา
     1.   น.ส.วรวิมล พวงพี่
เกษตรศาสตร์
เทควันโด
     2.   น.ส.สายฝน เบี้ยวงศ์
เชียงใหม่
กรีฑา
     3.   นายวีระพันธ์ อะนันชัย
กรุงเทพ
กรีฑา
     4.   นายอัศม์เดชน์ สุทธิกุลการณ์
เกษตรศาสตร์
เทควันโด
 
          ทีมกีฬาดีเด่น : ประเภทชาย
ทีมกีฬา
มหาวิทยาลัย
     1.   ทีมกีฬายิงปืน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     2.   ทีมกีฬาฟันดาบไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
         ทีมกีฬาดีเด่น : ประเภทหญิง
ทีมกีฬา
มหาวิทยาลัย
     1.  ทีมกีฬาว่ายน้ำ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     2.  ทีมกีฬาเทนนิส
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 

มหาวิทยาลัยดีเด่น :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
ครั้งที่ 32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 8 – 15 มกราคม 2548
       จัดการแข่งขัน 20 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 102 มหาวิทยาลัย การแข่งขันครั้งนี้ มีการชิงชัยทั้งสิ้น 204 เหรียญทอง
 
ผลการแข่งขัน  5  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   กรุงเทพฯ
34
32
25
91
     2.   ศรีปทุม
23
15
20
58
     3.   เกษตรศาสตร์
20
27
22
69
     4.    เชียงใหม่
18
19
31
68
     5.   หอการค้าไทย
14
5
6
25
 
 
ครั้งที่ 33 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างวันที่ 23 – 30 ธันวาคม 2548
       จัดการแข่งขัน 23 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 110 มหาวิทยาลัย การแข่งขันครั้งนี้ มีการชิงชัยทั้งสิ้น 259 เหรียญทอง
 
ผลการแข่งขัน  5  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   กรุงเทพฯ
48
29
41
118
     2.    เกษตรศาสตร์
28
16
31
75
     3.   ศรีปทุม
24
16
20
60
     4.    เชียงใหม่
20
29
24
73
     5.   จุฬาลงกรณ์
11
12
30
53
 
          นักกีฬาดีเด่น :
ชื่อ - นามสกุล
มหาวิทยาลัย
ชนิดกีฬา
     1.   นายวรวุฒิ อำไพวรรณ
ศรีปทุม
ว่ายน้ำ
     2.   น.ส.สนธิยา สายแวว
สถาบันการพลศึกษา
กรีฑา
     3.   นายเอกลักษณ์ เกล็ดกระโทก
กรุงเทพ
เปตอง
     4.   น.ส.สลักจิต พลสนะ
ศรีปทุม
แบดมินตัน
 
          ทีมกีฬาดีเด่น : ประเภทชาย
ทีมกีฬา
มหาวิทยาลัย
     1.   ทีมกีฬาว่ายน้ำ
เกษตรศาสตร์
     2.   ทีมกีฬาเซปักตะกร้อ
กรุงเทพธนบุรี
 
         ทีมกีฬาดีเด่น : ประเภทหญิง
ทีมกีฬา
มหาวิทยาลัย
     1.   ทีมกีฬากรีฑา
มหิดล
     2.   ทีมกีฬาบาสเกตบอล
ธุรกิจบัณฑิตย์
 

มหาวิทยาลัยดีเด่น :  มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ครั้งที่ 34 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 19 –26 มกราคม 2550
       จัดการแข่งขัน 25 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 115 มหาวิทยาลัย คำขวัญ กีฬาสีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิต สติปัญญา วิชาการ และกัลยาณมิตร
       การแข่งขันกีฬาฯ ครั้งที่ 34 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา และมหาวิทยาลัย มีนโยบายให้เป็นการแข่งขันฯ ที่ปลอดสารเสพติดทุกประเภท โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา และได้จัดสนามแข่งขันไว้หลายแห่ง คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และประสานมิตร สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า การกีฬาแห่งประเทศไทย โรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนคริสต์สงเคราะห์ การแข่งขันครั้งนี้ มีการชิงชัยทั้งสิ้น 255 เหรียญทอง 255 เหรียญเงิน และ 323 เหรียญทองแดง
 
ผลการแข่งขัน  5  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   กรุงเทพฯ
31
30
33
94
     2.   ศรีปทุม
23
17
27
67
     3.   จุฬาลงกรณ์
21
15
17
53
     4.  เกษตรศาสตร์
21
15
16
52
     5.   เชียงใหม่
13
21
27
61
 
          นักกีฬาดีเด่น : ชาย–หญิง จำนวน 4 รางวัล
ชื่อ - นามสกุล
มหาวิทยาลัย
ชนิดกีฬา
     1.   นายรดมยศ มาดเจือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว่ายน้ำ
     2.   น.ส.ณัชฐานันทร์ จันทร์กระจ่าง
หอการค้า
ว่ายน้ำ
     3.   นายวีระเดช คอตนี
กรุงเทพ
ดาบสากล
     4.   น.ส.นันทา จันทสุวรรณสินนะ
กรุงเทพ
ดาบสากล
 
         ทีมกีฬาดีเด่น : ประเภทชาย
ทีมกีฬา
มหาวิทยาลัย
     1.   ทีมกีฬาว่ายน้ำ
เกษตรศาสตร์
     2.   ทีมกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์
 
         ทีมกีฬาดีเด่น : ประเภทหญิง
ทีมกีฬา
มหาวิทยาลัย
     1.   ทีมกีฬาว่ายน้ำ
กรุงเทพฯ
     2.   ทีมกีฬาเซปักตะกร้อ
วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี์
 
ครั้งที่ 35 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 7 –14 มกราคม 2551
       จัดการแข่งขัน 25 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 115 มหาวิทยาลัย คำขวัญ พลังกีฬา สามัคคี เทอดศักดิ์ศรีอุดมศึกษา
 
ผลการแข่งขัน  3  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   เกษตรศาสตร์
31
13
19
63
     2.   กรุงเทพฯ
29
32
26
87
     3.   สถาบันการพลศึกษา
23
24
30
77
 
          นักกีฬาดีเด่น : ชาย–หญิง จำนวน 4 รางวัล
ชื่อ - นามสกุล
มหาวิทยาลัย
ชนิดกีฬา
     1.   นายปองพล กุลชัยรัตนา
กรุงเทพ
ยิงปืน
     2.   น.ส.ณัชฐานันทร์ จันทร์กระจ่าง
หอการค้าไทย
ว่ายน้ำ
     3.   น.ส.รภัทกร ประสพสุข
เกษตรศาสตร์
เทควันโด
 
         ทีมกีฬาดีเด่น : ประเภทชาย - หญิง
ทีมกีฬา
มหาวิทยาลัย
     1.   ทีมกีฬาดีเด่นชาย วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร
สถาบันพลศึกษา
     2.   ทีมกีฬาว่ายน้ำ
กรุงเทพฯ
     3.   ทีมกีฬาบาสเกตบอลชาย
ธุรกิจบัณฑิต
     4.   ทีมฟุตบอลหญิง
รัตนบัณฑิต
 

มหาวิทยาลัยดีเด่น :  กรุงเทพฯ

 
ครั้งที่ 36 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 –18 มกราคม 2552
       จัดการแข่งขัน 27 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 117 มหาวิทยาลัย คำขวัญ พลังกีฬา พลังความคิด สร้างบัณฑิตสู่สากล
 
ผลการแข่งขัน  5  อันดับแรก
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
     1.   จุฬาลงกรณ์
31
23
27
81
     2.   รามคำแหง
30
17
17
64
     3.   กรุงเทพฯ
29
29
27
85
     4.   เกษมบัณฑิต
25
23
21
69
     5.   เกษตรศาสตร์
23
19
28
70
 
          นักกีฬาดีเด่น : ชาย–หญิง จำนวน 4 รางวัล
ชื่อ - นามสกุล
มหาวิทยาลัย
ชนิดกีฬา
     1.   นายรดมยศ มาดเจือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว่ายน้ำ
     2.   น.ส.ณัชฐานันทร์ จันทร์กระจ่าง
หอการค้าไทย
ว่ายน้ำ
     3.   นายพงษ์พิษณุ ประทีปวัฒนานนท์
ศรีปทุม
ยูโด
     4.   น.ส. นัดดา วรรณสุข
ราชภัฎสวนดุสิต
เทนนิส
 
         ทีมกีฬาดีเด่น : ประเภทชาย - หญิง
ทีมกีฬา
มหาวิทยาลัย
     1.   ทีมกีฬาดีเด่นหญิง  วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร
มหิดล
     2.   ทีมกีฬาว่ายน้ำ
กรุงเทพฯ
     3.   ทีมกีฬารักบี้ฟุตบอล 15 คน
ธรรมศาสตร์
     4.   ทีมบาสเกตบอลหญิง
กรุงเทพฯ
 
 
Created and Design by :   หน่วยพัฒนาเว็บ การผลิตสื่อและการจัดการองค์ความรู้
งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ  สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์